UniGEN là tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và làm mạnh các nhóm yếu thế/ít được hiện diện trong cộng đồng LGBTIQ. Từ 2015 đến nay, UniGEN thường xuyên tổ chức các sự kiện cũng như các sản phẩm truyền thông về các nhóm đa dạng khác nhau trong cộng đồng đa dạng giới và xu hướng tính dục tại TP.HCM.


Sứ mệnh

  • Thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế/ít được hiện diện trong cộng đồng LGBTIQ trong tiến trình vận động quyền LGBTIQ tại Việt Nam.
  • Tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng LGBTIQ và khuyến khích giá trị tôn vinh sự đa dạng giữa các cá nhân.
  • Cổ vũ cho niềm tự hào của cộng đồng LGBTIQ, ủng hộ tự do là mình và tự do yêu thương.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng sự đa dạng

Mỗi cá nhân đều được tự do là mình mà không bị phân biệt đối xử, phán xét hay đánh giá tiêu cực.

Khoan dung & Thấu cảm

Chấp nhận và tìm hiểu khách quan để thấu hiểu cho những sự khác biệt của mỗi cá nhân.

Không bỏ lại ai phía sau

Tích cực thúc đẩy sự hiện diện cũng như làm mạnh các nhóm yếu thế khác nhau trong động đồng LGBTIQ.

Đội ngũ

Minh Toàn - Đồng trưởng nhóm
Minh Toàn
Đồng trưởng nhóm
Diệu Linh - Đồng trưởng nhóm
Diệu Linh
Đồng trưởng nhóm
Mi Triệu - Quản lý dự án Human of Pride
Mi Triệu
Quản lý dự án Human of Pride
Lộc Huỳnh - Quản lý dự án DragGEN
Lộc Huỳnh
Quản lý dự án DragGEN
Ishaan - Thành viên NYNO
Ishaan
Thành viên NYNO
Tiến Thịnh - Thành viên Gây Quỹ
Tiến Thịnh
Thành viên Gây Quỹ
Linh - Thành viên Gây Quỹ
Linh
Thành viên Gây Quỹ
Lê Vy - Thành viên DragGEN
Lê Vy
Thành viên DragGEN
Minh Trang - Thành viên DragGEN
Minh Trang
Thành viên DragGEN
Quản Lâm Vũ - Thành viên DragGEN
Quản Lâm Vũ
Thành viên DragGEN
Thanh Huyền - Thành viên DragGEN
Thanh Huyền
Thành viên DragGEN
Thanh Văn - Thành viên DragGEN
Thanh Văn
Thành viên DragGEN
Nguyên Cổ - Cộng tác viên Truyền Thông
Nguyên Cổ
Cộng tác viên Truyền Thông
Lê Thanh Tùng - Cộng tác viên NYNO
Lê Thanh Tùng
Cộng tác viên NYNO
Duy Nguyễn - Cộng tác viên Truyền Thông
Duy Nguyễn
Cộng tác viên Truyền Thông
Tô Trần Tiến - Cộng tác viên Human of Pride
Tô Trần Tiến
Cộng tác viên Human of Pride
Nguyễn Thanh Tùng - Cộng tác viên NYNO
Nguyễn Thanh Tùng
Cộng tác viên NYNO
Kim Hạnh - Cộng tác viên Human of Pride
Kim Hạnh
Cộng tác viên Human of Pride
Minh Quân - Cộng tác viên Human of Pride
Minh Quân
Cộng tác viên Human of Pride
Quang Trần - Cộng tác viên Human of Pride
Quang Trần
Cộng tác viên Human of Pride
Phạm Trường Hải - Cộng tác viên NYNO
Phạm Trường Hải
Cộng tác viên NYNO
Alex Doan - Cộng tác viên NYNO
Alex Doan
Cộng tác viên NYNO
Min - Cộng tác viên DragGEN
Min
Cộng tác viên DragGEN
Trúc Quân - Cộng tác viên DragGEN
Trúc Quân
Cộng tác viên DragGEN
Tường Vi - Cộng tác viên DragGEN
Tường Vi
Cộng tác viên DragGEN
Nhật Anh - Cộng tác viên Website
Nhật Anh
Cộng tác viên Website

Đối tác & Nhà tài trợ

Trung tâm phát triển cộng đồng 6+
Save The Children
WAY UP
Asean Sogie Caucus
Story M
Youth Voices Count
COC Nederland
Trung Tâm LIN
Lê Mai
Viện iSEE