Về dự án

Thông qua khảo sát cộng đồng năm 2019 do UniGEN thực hiện, cho thấy phần lớn các bạn LGBTIQ trẻ tuổi phải đối mặt với việc tự kì thị bản thân mình, phân biệt đối xử giữa các nhóm trong cộng đồng và gặp những hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin SOGIESC cũng như tiến trình của cộng đồng LGBTIQ. Vì vậy, với dự án này, tụi mình mong muốn tạo ra một không gian an toàn và hữu ích cho các bạn queer trẻ từ 16 - 21 tuổi. Không gian này nhằm mục đích đồng hành và hỗ trợ các bạn tìm hiểu rõ hơn về bản thân và thúc đẩy sự yêu thương bản thân, hòa nhập & khoan dung trong cộng đồng LGBTIQ trẻ. Từ đó, khuyến khích họ hiện diện và lên tiếng cho cộng đồng của họ.


Đa dạng giới và tính dục (SOGIESC)

Qua khảo sát cộng đồng năm 2019 của UniGEN, phần lớn các bạn LGBTIQ trẻ tuổi đã phải đối mặt với việc tự kì thị bản thân mình, bị phân biệt đối xử giữa các nhóm trong cộng đồng và gặp những hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin SOGIESC. Vì vậy việc tiếp cận những kiến thức đúng về SOGIESC, nhận thức các hình thức, dấu hiệu của việc bất bình đẳng về giới sẽ giúp bạn hướng đến những hành vi phù hợp hơn trong ứng phó, phản hồi với các nhận định sai lệch có tác động tiêu cực với bản thân.

Xem
Đa dạng giới và tính dục (SOGIESC)
Yêu thương bản thân

Yêu thương bản thân

Kết quả khảo sát về nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm trí của người LGBTIQ do 6+ thực hiện trong khuôn khổ dự án LOVELINE cho thấy các nhóm thiểu số tính dục phải đối mặt với một số áp lực tâm lý và căng thẳng rất đặc trưng dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ. Tình trạng này có thể diễn ra liên tục trong một thời gian dài xuất phát từ định kiến, kỳ thị, các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng ép, bắt nạt và hành hung trong môi trường sống xung quanh.

Xem